Årsmøtepapirer 2024

Her er de oppdaterte årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Storefjellkursene onsdag 12. juni 2024 kl. 1800.

Det vil være mulig å delta på årsmøtet digitalt ved å følge linken https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhjMDVjYTgtZTM0OS00MmVkLWEwYjUtMmQwNWYwZDM5ZDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22128bbec9-d72f-4b9c-a568-ab85cc437a38%22%2c%22Oid%22%3a%2280f0e7fb-80ff-43bf-bd1b-f40866e39cf7%22%7d»