Vedtekter

Vedtektene er revidert og vedtatt på årsmøtet seneset årsmøtet 2012, og erstatter tidligere retningslinjer, statutter og instrukser.

Vedtektene består av:

I. Vedtekter for Forum for psykologer i kommunen
II. Vedtekter for tidsskriftet Psykologi i kommunen
III. Vedtekter for Materiellservice
IV. Vedtekter for Forum for psykologer i kommunen `s forskningsfond

I. Vedtekter for Forum for psykologer i kommunen

§ 1: FORMÅL

Forum for psykologer i kommunen har til formål å:
Ivareta medlemmenes faglige interesser og bidra til å holde medlemmene og andre på fagområdet à jour med utviklingen innen fagområdet.
Bidra til å utvikle og ivareta en god organisering av tiltak for barn og unge i kommunene / fylkeskommunene.
Stimulere til nødvendig forskning og arbeide for utvikling av verktøy/hjelpemidler som har betydning for den praktiske virksomheten.
Bidra til at medlemmenes særlige interesser blir ivaretatt av NPF`s organer på en best mulig måte.
Forumet er psykologer i utdanningssytemet sin interesseorganisasjon i Norge og skal samarbeide med internasjonale skolepsykologorganisasjoner.

§ 2: MEDLEMSKAP

Autoriserte psykologer som er ansatt i kommuner/fylkeskommuner, og som arbeider med barn, unge og/eller deres familier.

§ 3: STYRET

Forumet blir ledet av et styre bestående av leder og 6 styremedlemmer, valgt av Årsmøtet.
Leder velges særskilt for ett år om gangen og har dobbeltstemme ved behov.
Styremedlemmene velges for to år om gangen slik at 3 personer står på valg ved hvert årsmøte. Årsmøtet kan med simpelt flertall fravike reglene om to års funksjonstid for styremedlemmer og velge navngitte styremedlemmer for ett år.
Medlemmer i Forumstyret har en funksjonstid som følger årsmøteperioden. Det nye styret tiltrer etter årsmøtet. Regnskap og budsjett skal av praktiske grunner følge kalenderåret.
En bør tilstrebe distriktsrepresentasjon i styret.
Styret konstituerer seg selv, med nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt så ofte leder eller minst to av styremedlemmene finner det nødvendig.
Leder eller kasserer undertegner på vegne av styret.
Ved alle møter skal det føres møtebok. Styret har, innenfor budsjettets ramme, anledning til å knytte til seg lønnet hjelp.
Styret administrerer Forumet i overensstemmelse med Forumets formålsparagraf.
Styrets viktigste oppgaver er å:
Ivareta de faglige interessene for psykologer i kommuner og fylkeskommuner.
Arbeide for at medlemmene blir representert i sentrale NPF-organer.
Medvirke til at det arrangeres kurs og møter om faglige spørsmål.
Forvalte ”Forskningsfondet”.
Være ansvarlig for tidsskriftet «Skolepsykologi».
Være ansvarlig for driften av «Materiellservice».
Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett som legges fram for årsmøtet.
Innkalle til årsmøte.

§ 4: UTVALGSARBEIDET

For å få løst sine oppgaver har styret anledning til å nedsette ulike utvalg. Utgifter i forbindelse med utvalgenes arbeid dekkes av styret innen budsjettets ramme. Årsmøtet kan pålegge styret å nedsette utvalg til å utrede eller løse spesielle saker.
Styret nedsetter hvert år et kursutvalg på 2 medlemmer. Uvalget har til oppgave å planlegge og gjennomføre det årlige, tverrfaglige kurset for fagpersonalet i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det kan engasjeres en kursleder til den praktiske gjennomføringen av det tverrfaglige kurset. Kursopplegget og kursbudsjettet skal godkjennes av styret.

§ 5: VALGKOMITE

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, valgt på årsmøtet og valgt for 2 år om gangen og slik at maks 2 står på valg hvert år. Komiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteens oppgave er å legge fram forslag til:
Leder
Styremedlem(mer) i tråd med §3.
Medlem(mer) til redaksjonsutvalget for «Psykologi i kommunen»i tråd med Vedtekter for tidsskriftet Psykologi i kommunen, §3.
Revisor. Den som velges skal ikke være medlem av Forumets styre.
Nye medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteen sender ut sine forslag senest 14 dager før årsmøtet

§ 6: ÅRSMØTET

Årsmøtet er forumets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes i tilknytning til Forumets årlige kurs. Skulle kurs ikke bli arrangert, holdes årsmøtet innen utgangen av juni måned.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1\3 av medlemmene krever det.
Årsmøtet sammenkalles med minst 8 ukers varsel. I innkallingen skal det gjøres rede for saker som skal behandles.
Saker som medlemmene vil ha fremmet for årsmøtet, må være sendt styret minst 6 uker før årsmøtet.
Endelig sakliste med dokumenter skal være gjort kjent for medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.
På årsmøtet behandles:
Årsmelding
Revidert regnskap
Budsjett
Andre saker som er kommet med på sakslisten
Valg i henhold til §5
Eventuelt
Alle valg er flertallsvalg.
Sentralstyret i NPF kan være representert på årsmøtet med tale og forslagsrett.

§ 7: VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare vedtas på årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for at vedtektsendringer skal bli vedtatt. Forslag om vedtektsendringer må være gjort kjent for medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

§ 8: OPPLØSNING

For å være gyldig, må vedtak om oppløsning fattes med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, hvorav minst ett ordinært årsmøte. I tilfelle Forumet oppløses, avgjør siste årsmøte hvordan midlene disponeres.

II. Vedtekter for tidsskriftet Psykologi i kommunen

III. Vedtekter for Materiellservice

IV. Vedtekter for Forum for psykologer i kommunen’s forskningsfond