Bruk den innebyggede søkefunksjonen i nettleseren for å finne artikler.

Artikkel Forfatter
Barn med språkforståelsesvansker – hvem er de? Torhild Kausrud
Minoritetsspråklige elever og ordlæring Finnborg Scheving
Prosjekt “KALS - 10. trinn” – et aksjonsforskningsprosjekt Oddbjørn Knutsen
Leder: PP-tjenestens faglige bidrag Fritz Johnsen
Kartlegging av elevers ferdigheter i språk og lesing Gunvor Dalby Vea, Ernst Ottem og Jørgen Frost
Vurdering av tilfredsstillande utbytte av opplæringa Tor Gunnar Sandve
Det gjelder gjeld, ungdom og rehabilitering Hanne Thommesen
Logopedens rådgiverrolle Toril Risberg
Forum 1-2014 Kathy A. K. Johannessen
Leder: Nytt år – nye muligheter Jan Mossige
Aldrende personer med autisme og Asperger syndrom og problemer i hverdagen Nils Kaland
Personer med autisme og Asperger syndrom og suicidal atferd Nils Kaland
Assessing language engageability and exploraton – the development of a questionnaire for young children Ernst Ottem
Hvordan ivaretar vi likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger
Pedagogisk entreprenørskap som livsmestringskompetanse Ove Pedersen
Forum: Henvisningsrett for psykologer Christel Sundsfjord
Leder: Buskerudprosjektet Jan G. Mossige
Strukturert vokabularundervisning i grunnskolen og førskolen Ernst Ottem og Jan G. Mossige
Endringer i læreres og førskolelæreres vurderinger av barns språklige ferdigheter Jan G. Mossige og Ernst Ottem
Utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet Marie-Lisbet Amundsen, Per E. Garmannslund og Randi Faugstad
Psykologisk kunnskap for barnehagebarn Solfrid Raknes, Karin Wulff Johansen, Hilde Tørnes og Tonje Håvardstun
Lærerutdanning på tvers av fag i studentenes første studieår Elsa Løfsnæs
Forum: Nytt år nye muligheter Christel Sundsfjord
Leder 1-2017 Jan G.Mossige
The Engagement for Learning Framework Barry and Jessica Carpenter, Jo Egerton, Bev Cockbill
Autisme og medisinsk helse Nils Kaland
The Changing Landscape of Special Educational Needs Barry Carpenter
Autisme og mobbing Nils Kaland
Ressurssterke jenter med ADHD Marie-Lisbet Amundsen og Per E. Garmannslund
Forum: Skal vi leke sammen? Lek som spesialundervisning Gørild Bothner Kanstad
Leder 1-2018 Fritz Johnsen
Pedagogisk entreprenørskap om å se mulighetene og å gjøre noe med dem! Jarle Sjøvoll
Pedagogisk entreprenørskap – et meningsbærende begrep om læring og danning? Ove Pedersen
Pedagogisk entreprenørskap – problemløsning i skjæringspunktet mellom skole, næringsliv og lokalsamfunn Odd Ståle Eide
Det entreprenørielle handlingsrommet Dag Ofstad
Mot en entreprenøriell dannelsespedagogikk Dag Ofstad og Jarle Sjøvoll
Hvordan sikre kvalitet i spesialundervisningen? Bjørg Mari Hannås
Kommunikasjonsferdigheter som fremmer utvikling av positive relasjoner mellom lærer og elever Jorun Buli-Holmberg og Linda Holen Moen
Leder 1-2019 Birgit Frantzen
Narsissisme, kognisjon og atferd Nils Kaland
Samfunnspsykologiens bidrag til helsefremmende strukturer Randi Einarson og Karl Henry Jacobsen
AD/HD –beskrivelse av diagnose og eksempler på tiltak for elever i grunnskolen Camilla Askevold Særsten
Autisme og kjønn: Kognitive forskjeller mellom jenter/kvinner og gutter/menn med ASD Nils Kaland
Vi vil også lære! Gi oss digitale dingser. Da lærer vi lettere. Anne Helene Strand-Andersen, Bjørgulv Høigaard, Gitte Gjersdal og Stian Barbo Valand
Samarbeid om tiltak ved bekymring for elever i skolen Vivian D. Haugen
Forum: Lek som spesialundervisning Gørild Bothner Kanstad
Bliss symbolspråk - et hjelpemiddel i utvikling av språkforståelse Torhild Kausrud
Familierisiko og atferdsvansker; årsak og virkning Mona Bekkhus
Læringslandskapet Turid Horgen, Ena Caterina Heimdahl og Benthe Nielsen
Leder: Etter- og videreutdanning i PPT Rune Dahl
Spesialisthelsetjenestens tilbud for mennesker med autismespekterforstyrrelse Laila Blaalid
Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Mona Bekkhus
Elevsamtaler i videregående skole – hvordan husker elever dem i ettertid? Reidun Tangen og Steinar Theie
Sammenhengen mellom tidlig innsats, tilpasset opplæring og spesialundervisning Bjørg Mari Hannås
Det gjelder gjeld, ungdom og rehabilitering Hanne Thommesen og Gunnhild Falkflaug Misund
Forum 2-2014 Sturla Helland
Leder: Veiledning Fritz Johnsen
Veiledning og refleksjon i erfaringsbasert læring Jarle Sjøvoll
Att kvalificera sig till mentor Jessica Aspfors og Göran Fransson
Videografi som veiledningsredskap for kritisk re- fleksjon over profesjonsutøvelse Anne-Marit Valle
Akseptering som grunnholdning i veiledning av mi- noritetsspråklige foreldre Lisbeth Flatraaker
Veiledning og kollektiv tenking i ungdomstrinnsatsningen Trond Lekang
Hvordan kan veiledning bidra til tryggere profesjon- sutøvere i et etnisk mangfoldig praksisfelt? Lene Østby
Forum: ”Intet om oss uten oss” Elisabeth Pettersson
Leder: Små og store endringer Elisabeth Andreassen
Organisasjonsutvikling gjennom kunnskaps- bygging Jarle Sjøvoll
Pedagogisk analyse av læremiljø i barnehagen or- ganisasjonsutvikling gjennom kompetansebygging Gøril S. Nordstrøm
Fortellinger kan bidra til nye innsikter hos om- sorgspersonalet i botilbud Anita Gjermestad og Laila Luteberget
Vennskap som ressurs og satsningsområde i tje- nester til voksne og eldre med utviklingshemning Britt-Evy Westergård
Forum: Underdimensjonert og uten buffere – men drømmejobben likevel! Cathrine Hunstad-Ulriksen
Leder 2-2017 Jan G.Mossige
Intelligens definert som evne til å lære, omtalt i et dynamisk perspektiv Andreas Hansen
Språkstimulering i kommunikasjon mellom peda- gog og barn med cochleaimplantat i barnehage Nadja Akinshina og Ona Bø Wie
Lokal politikk for utdanningsfeltet Per-Oskar Schjølberg
Når nederlaget starter med begynneropplæringen Marie-Lisbet Amundsen
Når skolen blir motstander Marie-Lisbet Amundsen
Forum: Arveoppgjør – til beste for barns helse og utvikling! Cathrine Hunstad-Ulriksen
Leder 2-2018 Jan G. Mossige
Ordkjedeprøve som måleinstrument av leseferdigheter Margunn Mossige og Anne Charlotte Begnum
Individet i et systemperspektiv; Sakkyndighetsarbeid i PPT Anne Sofie Samuelsen og Helen L. Bargel
Fra ungdomsskolen til videregående skole Per Frostad og Per Egil Mjaavatn
Om forlatelse Beate Heide
Vi får til det vi vil – en studie av en individsystemisk prosessveiledning Mirjam Harkestad Olsen
Forum: Vold mot de minste blant oss og tillitt til rettsvesenet Gørild Bothner Kanstad
Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis Andreas Hansen
Leder 2-2019 Therese Thornton Sjursen
Roller og relasjoner: PP-rådgiveren mellom sakkyndig ekspert og skoleutvikler Lars Opdal og Sigrun W. Svenkerud
Profesjonalitet i arbeidet med tidlig innsats Vivian D. Haugen
Kva betyding har bistand frå PPT hatt for barnehagen sitt endringsarbeid? Ingrid Evebø Haug
Skolens ansvar for – og elevens rett til et trygt og godt læringsmiljø Beate Heide og Rina Nicolaisen
Fortell meg hvem du omgås ... Beate Heide og Margrethe Sylthe
Forum 2-2019 “Mind the gap” Cathrine Hunstad-Ulriksen
Kommunale velferdsyrker Jarle Sjøvoll
Hva er bakgrunnen for at unge og voksne utredes for ADHD? Bjørg Mari Hannås
Sats på foreldre Marit M. Koss og Fanny S. Platou
Leder: «Respekt for bruker» Jan Mossige
Elevperspektiver etter en traumatisk hjerneskade Eli Marie Killi
Selvregulert og interessebasert læring Dag Ofstad
Tør du ikke høre på meg? Roy Gundersen
PALS-modellen: Livbøye eller tvanmgstrøye? Liv Mette Strømme
Forum: Brukermedvirkning i PPT Elisabeth Pettersson
Leder 3-2015 Elisabeth Andreassen
Hva er savant syndrom, og hvordan kan dette syn- dromet forklares? Nils Kaland
Om å forstå læringssituasjoner Dag Ofstad
En smakebit på Systematisk Begrepsundervisning Andreas Hansen og Kirsti Koppen
Dagens innsats for elever med lese- og skrivevansker Einar Landmark
Diagnosens samspill med læring hos barn med autisme Kathrin Olsen
Forum: å høre til-NOU 2015:2 Kathy Johannessen
Leder: APD: Trick or Treat Jan G. Mossige
Veiledning med fokus på skolens læringsmiljø Gisle Johnsen
Arbeidsinstituttet Buskerud Ingebjørg Mæland og Åse Falch
Kulturmøter i tekster og flerkulturell dannelse Reidun Bottenvann
Samtaler som ikke fører fram Jonny Mækelæ
Forum: Felles innsats til felles beste Gørild Bothner Kanstad
Leder 3-2017 Jan G.Mossige
Statistisk læring, tilegnelse av språk og språkrela- terte utviklingsvansker Arild Lian
Når man hører, men ikke lytter Ingar Skoglund Ukvitne og Jude Nicholas
Kartlegging av barn og unge med multifunksjons- hemming sine muligheter og potensialer Anita Gjermestad og Karl Jacobsen
Pedagogiske torg som endringsarena i PP- tjenesten Merja Haimilahti
Leder 3-2018 Jan G.Mossige
Forsering og akselerasjon for evnerike elever - Det dårligste av de beste alternativene Jørgen Smedsrud
Sinte gutter gråter ikke! Marie-Lisbet Amundsen
Prosesseringshastighet og arbeidsminne Roy Gundersen
Å begynne med begynnelsen – kommunale tiltak for å bedre premissene for spedbarns psykiske helse Innspill fra styret
Nye skrivesituasjoner, nye skrivemåter Irene Løstegaard Olsen
Redd! Roy Gundersen
Forum: Utfordringene i de psykiske helsetjenestene i kommunene Elisabeth Pettersson
Minoritetsspråklige barn og unges grammatiske utvikling May-Britt Monsrud, Kirsten Meyer Bjerkan og Anne Cathrine Thurmann-Moe
- Jeg vil bare forsvinne, bare forsvinne Roy Gundersen
Entreprenørskap som selvrealisering Jarle Sjøvoll
Leder: Grøftevandring Fritz Johnsen
Når belønning straffer seg Liv Mette Strømme
Didaktiske rammeforutsetninger for undervisningsmetoden “Lesefokus” Elsa Løfsnæs
Musikkaktiviteter og språkutvikling i barnehagen Bjørg Mari Hannås og Natallia Bahdanovich Hanssen
Spesifikke språkvansker og atferds-, emosjonelle og sosiale vansker Geir Nyborg
PP-tjenesten og vurdering for læring Toril Risberg og Natallia Bahdanovich Hanssen
Forum: Vi må starte før! Ole Petter Eidjar
Leder 4-2015 Fritz Johnsen
Læringsprosesser og funksjonsvansker relatert til prefrontale hjernesystemer Einar Lunga og Fritz Johnsen
Spesifikke matematikkvansker og metakognisjon Fritz Johnsen
Forum: PP-psykologen: En ressurs ingen vet om? Ole Petter Eidjar
Leder: Prosjektet ”Gode skoleeiere for Nord-Norge” Fritz Johnsen
Gode skoleeiere – gode skoler - lokal politikk og forvaltning Jarle Sjøvoll
Å lykkes i lag! – Samhandling mellom administrasjon og politikk Margrete Hartman
Skoleeiers kvalitetsvurdering av egen skole Nils Gjermund Næss
Dialog mellom politisk og administrativ ledelse for å fremme kvalitet i en kommune Nils Ole Nilsen og Morten Einar Edvardsen
Det vanskelige samarbeidet. Makt og lojalitet i spennings- feltet mellom politikk og administrasjon Mette Meidell
Tilstandsrapporten – fra årlig pliktøvelse til verktøy for kvalitetsutvikling Lars Aage Rotvold
Samisk skole i norsk forvaltning - ? En skoleeierstudie med fokus på translasjonskompetanse i delte læringsrom Kirsten Elisabeth Stien
Det tvetydige skoleeierskapet. Paradokser rundt organise- ringen av det politisk-administrative skoleeierskap Morten Brattvoll
Forum: Fremme av verdighet og inkludering i barnehage og skole Ole-Petter Eidjar
Leder 4-2017 Fritz Johnsen
Metakognisjon – om å lære hvordan man kan lære matematikk Jarle Sjøvoll
Fra PPT til Pedagogisk tjeneste? Edvin M Eriksen
Forståelse og forforståelse Bjørg Mari Hannås
Fra normal engstelighet til angst Kirsten Flaten
Kartlegging av mors relasjon til sitt ufødte barn Arnold Goksøyr og Hege Korsviken Økland
Forum 4-2017 Ole Petter Eidjar
Diskrepans/konsistens-metoden – reiskap for sakkunnig vurdering og spesialpedagogisk praksis Gunvor Sønnesyn og Jack A Naglieri
Leder. Å leve i interessante tider Elisabeth Andreassen
Psykisk helse på timeplanen – kva meiner elevane? Anne Hilde Lystad og Stål Bjørkly
Gutter med problematisk eller skadelig seksuell atferd - under barnevernets omsorg Marie-Lisbet Amundsen
Lekens betydning for å forebygge samspillsvansker hos førskolebarn Beate Heide og Rina Nicolaisen
Forum: Er våre meninger styrt av egen interesse? Ole Petter Eidjar
Strukturert begrepsundervisning Ernst Ottem
Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn Jørgen Smedsrud
Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Ernst Ottem og Jørgen Frost
Leder: Gråtelabil Jan Mossige
Autisme og livskvalitet Nils Kaland
Spesialundervisning i nasjonale læreplaner Sven Nilsen
Rusforebyggende foreldremøter i skolen Øystein Henriksen m/flere
Forum: Kan behandlere bidra til overgrep? Sturla Helland
Leder: Hvor er det blitt av mobberne? Jan G. Mossige
Dyreassisterte intervensjoner og autisme Nils Kaland
Neuropedagogikk, eller muligheter om du vil Roy Gundersen
Økning i spesialundervisning gjennom skoleløpet. Er lærernes holdninger en del av problemet? Per Egil Mjaavatn og Per Frostad
Fra spesialundervisning tilbake til ordinær tilpasset opplæring Julie Ek Holst-Jæger
Barn og unge som har fått alvorlig bevissthets- forstyrrelse (DOC) etter traumatisk hjerneskade (TBI) Anne Ekerbakke og Eva Mølmen
Barnehagelærerens profesjonsidentitet og profesjonsforståesle Natallia Bahdanovich Hanssen
Forum: Psykiske helsetjenester til barn og unge Sturla Helland
Leder 5-2016 Elisabeth Andreassen
Tidlig innsats for barn i risiko: Et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer John Kjøbli m fl
Formidling av erfaringer fra klasserommet Bente Forsbakk
Strukturelle endringer i hjernens anatomi hos personer med alvorlig depresjon Kristina Borgan
Læring gjennom estetiske uttrykksformer - kropp i rom (KROM) Janne Vik Lossius
Forum: PPT, en tjeneste for byråkratiet? Sturla Helland
Leder 5-2017 Elisabeth Andreassen
Fagideologiske og etiske utfordringer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten Finn Hesselberg
Min båt er så liten og havet så stort Frank Olsen
Tourette syndrom og livskvalitet Nils Kaland
Forum: Hvem henviser til kommunepsykologen Sturla Helland
Autismebarnet Petter, eller bare Petter? Ann-Carin Halvorsen Berg
Er det behov for kompetanse i ernæring, kosthold og helse i barnehagen? Line Husjord
Forum: Høring Sturla Helland
PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet? Johanne Strønen
Leder: Å spille hverandre gode Therese Thornton Sjursen
Lekens betydning for å forebygge samspillsvansker hos førskolebarn Beate Heide og Rina Nicolaisen
Korleis kan barnehagelærarar fremme god psykisk helse? Astrid Reidun Berglid Bakken og Kirsten Flaten
Om etablering av skolepsykologisk kontor i Bodø med påfølgende pedagogisk-psykologisk tjeneste. Gisle Johnsen
Å by barnet opp til dans Jan G. Mossige og Ernst Ottem
ADHD – Kategorien og epidemien i Norge i årene 1992 til 2011 Bjørg Mari Hannås
Fra kunnskap til handling: Et pilotprosjekt for lærere som underviser elever med ADHD Randi Snildal og Mari Torgunrud
Observasjon i barnehagen Anne-Marie Cecilie Haugstøl Talén
Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning Hanne Marie Høybråten Sigstad
Leder 6-2014 Rune Dahl
Kommunale utordringer og erfaringsbeskrivelser Britt-Randi Hjartnes Schjødt
Erfaring som kommunepsykolog i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Åshild Fuglestad
Hordaland/Kvam Kommune /Oppvekst, samt Jondal kommune Anne Mo-Bjerklund
Erfaring som psykolog i Barnevernet i Lindås kommune Anne Irene Nygård
Erfaring som kommunepsykolog Helsestasjonens Familiesenter i Sandnes Eldrid Robberstad
En Losfunksjon for barn og unge - erfaringer fra Porsgrunn kommune Catharina Finnebråten Waage
Selvregulert og interessebasert læring Dag Ofstad
Besøk til Hart House, internatskole for barn med lærevansker i Gambia Scheving / Egeberg
Forum. De det “er no` med”... Gørild Bothner Kanstad
Leder: PP-tjenesten Fritz Johnsen
Individ- eller systemfokus i pedagogisk-psykologisk tjeneste Jarle Sjøvoll
Tilknytningsvansker i skolen Karoline Olaisen
Psykososial helse i læringsmiljøer Jan-Birger Johansen
SEVU-PPT - Et bidrag til utvikling av PP-tjenesten? Øystein Lund
PP-tjenesten en merkevare? Rolf B. Fasting
En skoleintegrert pedagogisk psykologisk tjeneste i videregående skole Randi Stranda
Forum: Grunnskole, “kebab-norsk” og sånn.... Erre så nøye à? Gørild Bothner Kanstad
Forum: Men hvem gør det ? Sturla Helland
Leder 6-2016 Elisabeth Andreassen
Jentene sliter Per Egil Mjaavatn og Per Frostad
Språklig engasjerbarhet hos barn mellom 1-3 år Siri Sandland og Ida Ohm
Når foresatte klager på spesialundervisningen Marie-Lisbet Amundsen
Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning Marie-Lisbet Amundsen og Per E. Garmannslund
Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling Sigrun Ertesvåg og Elsa Westergård
Forum: E-læringsprogram for forebygging av vold og seksuelle overgrep Christel Sundsfjord
Autisme og kjønn: Forskjeller i sosial og ikke-sosial atferd mellom /kvinner og /menn med ASD Nils Kaland
Utredning av elever med matematikkvansker Bente Lauvås
Leder 6-2017 Therese Thornton Sjursen
Gjensidig verdsetting som endringskraft blant skoleeierne Tom Tiller
Læreres behov for å bli ivaretatt når elever truer med og bruker vold Børge Skåland
Rett til kompetent spesialpedagogikk – eller fortsatt kamp om ressurser uten rettigheter? Edvin M Eriksen
There is a crack in everything. That’s how the light gets in. Frank Olsen
Forum: Psykisk helse i skolen Christel Sundsfjord
Leder 6-2018 Fritz Johnsen
Læreres arbeid med den grunnleggende leseopplæringen for minoritetsspråklige elever Veronika K. Dørum og Natallia Bahdanovich Hanssen
Organisering av leseopplæringen for minoritetsspråklige elever i barneskolen Veronika K. Dørum og Natallia Bahdanovich Hanssen
Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet Marie-Lisbet Amundsen og Per. E. Garmannslund
Systematisk Begrepsundervisning (BU) i Seattle Andreas Hansen
Dag Hareide på feil mobbespor Erling Roland
Hareides mobbekritikk: Sterke meninger på̊ svakt faglig grunnlag Dan Olweus
Mestring Rolf Skjelstad
Mobbing: Tåkelegging er neppe løsningen Svein Larsen Og Terje Manger
PPT – foreldrenes advokat eller skolens løpegutt? Kari K. Ask, Hanne Løvli og Mie Høydal
Enkelt-ords lesing og relasjonell prosessering Ernst Ottem og Jørgen Frost
Aksjonsforskning som innovasjonsverktøy i PP-tjenesten Toril Risberg
Dynamisk utredning og tiltak i skolen Felicia Lie og Stephen von Tetzchner
Hva nå, PPT? Jenny Elise Steinnes
Når gode råd blir for dyre PPT for Indre Østfold
Kjeft i barnehagen. Barn, som har det vanskelig får mest kjeft i barnehagen Elisabeth Børnich
Tilpasset opplæring for elever med spesielle behov Edvin M. Eriksen
Skolekommunen i erstatningssaker – mangler i tidligere leseopplæring Stein Schiøll
En systemisk forståelse av diskrepansen mellom holdninger til mobbing og faktisk mobbeatferd Vidar Maxmilian Husby
“Blanke Ark” TV-serie på TV Norge, høsten 2009 Kjell Skogen
Keiser Julian og pave Gregor som hindringsfaktorer i en PP-sosio- noms hverdag Kari L. Svendsen
Eleven i fokus? Hovedfunn og konklusjoner i en brukerundersøkelse Jens. B. Grøgaard og Eifred Markussen
“Hun sitter jo bare der!” Fokus på innagerende atferd og tiltak sett i lys av Daniel Sterns teori Ingrid Lund
”Münchausen syndrom by proxy” Hjelpeapparatets skjulte overgrep Mette Wright Larsen
Språk sprenger grenser Øystein Djupedal
Ideologi og virkeligket i norsk skole, bakgrunnsteppe Harry Kvalvik
Kvalitetsskolen Edvard Befring
Barn med foreldre som ruser seg Hilde Evensen Holm
PP-tjenesten i Møre og Romsdal 2005/2006 Ola Bræin
Nettbasert veiledning som bidrag til avlæring og forebygging av mobbing i skolen Gisle H. Johnsen
Rettferd. Professor Edvard Befring intervjuet av Fritz Johnsen Fritz Johnsen
Barns psykiske hels - mellom ambisjoner og realiteter Randi Talseth
Skadelig omsorg. By Proxy-tilstander og PP-tjenesten Jan Kåre Moan
Spesifikke språkvansker hos barn og unge Arild Lian og Ernst Ottem
Innovasjonsstrategien praksisrettet aksjonsforskning Gisle Johnsen og Jarle Sjøvoll
Vennskap Anne Inger Helmen Borge
Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis: Fra spesial- pedagogisk mastergradsstudium til yrkes- praksis på det psykososiale området Astrid Askildt, Erling Kokkersvold, Ivar Morken, Hanne Marie Høybråten Sigstad
Barn i sorg og krise Audun Askim
Konfliktløsing mellom hjem og skole - en forståelses- og metodetilnærming Ann Kristin Kjemsaas
Rådgivning til minoritetsspråklige foreldre fra et multikulturelt perspektiv Meral Øzerk
“ikke så lett” Grete Evjen Kristiansen
Egenledelse (eksekutive funksjoner) og retrospektiv kognitiv tenkning Peter Arnesen
Leder: Når språk ikke virker Rune Dahl
Utredning av ADHD hos minoritetsspråklige elever i grunnskolen Meral Øzerk og Jan Arne Handorff
Begrepslæring for barn og unge med språkvansker rnst Ottem, Fanny Platou, Olaug Sæverud og Bente Ursin Forseth
Leder: Jakten på den pedagogiske origami Rune Dahl
Læringsmiljø som fremmer opplæringsbetingelser for elever med oppmerksomhetssvikt Jorun Buli-Holmberg og Meral R. Øzerk
Faglige og etiske dilemmaer i PP-rådgiverens profesjonsutøvelse Eva Janitz
En kritisk beretning om «Den store nordiske mobbekrigen» Dag Hareide
«Morten mobber Mona» – Hvem har skylda? Karin Rørnes
Kultur for læring i en inkluderende skole – rom for alle, blikk for den enkelte Astri Müller Indrebø
PP-tjenesten i år 2010: Den integrerte oppveksten Jan Skjerve
To er harmoni – tre er kaos Brynjar Gunnarskog og Håkon Rambøl
IKT - et tiltak for de med språk-, lese- og skrivevansker Einar Landmark og Tone Finne
Ekkolali belyst med eksempler fra en blind gutt med autisme Harald Martinsen, Anne Signe Høyvoll Piros, Inger Rime og Gro Aasen
Elever som utfordrer opplæringens kontekst Jarle Sjøvoll
Kognitive markører for dysleksi og spesifikke språkvansker Monica Melby-Lervåg
ICDP Programmet – et relasjonsorientert og empatibasert program rettet imot barns omsorgsgivere Karsten Hundeide