Storefjellkurset 2020

STOREFJELL RESORT HOTEL 10.- 12. JUNI.

Velkommen til Storefjellkurset 2020.

Målgruppen: er PP-tjenesten, psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene og eventuelt andre. Tid: 10.06 – 12.06.

Kursene starter kl. 14.00 onsdag 10. juni og avsluttes kl. 13.00 fredag 12. juni.

Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring fra Gol St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom.

Arrangør: Forum for psykologer i kommuner er arrangør av kurset, kurssekretær Eric Nonseid står for den praktiske og tekniske gjennomføringen av kurset.

Pris: Kursavgiften er kr 2500,- pr. deltaker. Kursavgiften betales til kontonr: 97106292160 (Org.nr: 979500203). Påmelding blir registrert når kursavgift er betalt.

Hotellpriser:

Enkeltrom: kr. 1710,- pr. person pr. døgn med full pensjon kr.
Dobbeltrom: 1310,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Anexrom: kr. 1310,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Lunsj: 12. juni, kr. 400, - pr. person. NB Kommer i tillegg!
Dagpakke: for ikke boende kr 495,- pr person inkl lunsj

Frister:

Påmeldingsfrist er 05.mai 2020. Vær raskt ute da noen av kursene kan bli fullbooket!
Avmeldingsfrist er 10. mai 2020. Etter denne dato vil kursavgift, ved avmelding, kun bli tilbakebetalt ved å framvise sykemelding.

Del kursinvitasjonen med kollega fra PP-tjenesten og 1.linjetjenesten i kommunene!

I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs, kursene er:

Kurs 1: «Se på meg når jeg snakker til deg!» og andre fortellinger om traumer og læring

Kursholdere: Dag Ø. Nordanger og Steinar Hvål er begge psykologspesialister og kolleger ved RVTS vest. Nordanger har også en stilling som professor ved OsloMet. Han har vært sentral for fagutviklingen i Norge rundt forståelsen av traumatiserte barns behov, som forsker, forfatter (bl.a. boken «Utviklingstraumer»), og som prisbelønnet formidler. Han har en rekke tillitsutnevnelser på feltet, og er leder for CACTUS, et nasjonalt fagnettverk om utviklingstraumer. Hvål jobbet i tiden før han begynte ved RVTS vest som psykologspesialist i statlig barnevern, og har mye erfaring fra arbeid med ungdommer som bor på institusjon. Han er en svært etterspurt formidler og underviser, innen temaer som traumeforståelse, traumebevisst omsorg, dialogisk barnesamtale og barn og unge med skadelig seksuell atferd. Hans har ansvaret for mange av RVTS vests kompetanseutviklingsprosjekter, og er opptatt av at kunnskap skal vare og virke.

Kursinnhold: Kurset handler om hvordan barn og ungdommer med reguleringsvansker best kan forstås og møtes av skolen og andre tjenester. Første del vil ha et teoretisk og forskningsmessig fokus. Ut fra nyere utviklingspsykologi og nevrobiologi blir det forklart hvordan omsorg former barns utvikling på godt og vondt. Modellen «Toleransevinduet» vil stå sentralt, og det etableres en forståelse av begrepet utviklingstraumer. Dette gir grunnlag for å forstå typiske vansker man ser hos utsatte barn, hvilke diagnostiske uttrykk man kan forvente.

Fokus blir deretter på hva disse barna trenger. Ofte er barnet selv den viktigste informanten, men hva gjør man når barn er stille, ikke vil svare eller lukker seg? Hva åpner opp og hvordan sørger vi for fri fortelling uten å lede? Disse spørsmålene vil bli belyst av en gjennomgang av prinsipper for gode barnesamtaler. Videre tar kurset for seg prinsipper for traumebevisst omsorg; Hvordan jobber man reguleringsstøttende i praksis? Hva er «Dos & Don’ts»? Og ikke minst; Hva krever arbeidet av oss som hjelpere? Kursholderne vil presentere en rekke praktiske ressurser kursdeltakerne kan bruke, både i kontakten med barn og familier og når de selv skal formidle fagstoffet videre til andre. Dette inkluderer øvelser, aktiviteter og ulike psykoedukative verktøy.

Kurset henvender seg primært til fagpersoner innen barnehage, skole og PPT, men vil være aktuelt for ansatte i alle typer tjenester for med barn og unge.

Kurs 2: Utvikling av interne og eksterne støttesystemer i barnehage og skole.

Kursholder: Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor II i utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI. Thomas Nordahl har ledet og deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter og nasjonale utvalg relatert til barn og unge med behov for tilrettelagte tiltak i skole og barnehage. Han er en mye benyttet foreleser og har en skrevet en rekke artikler og bøker om ulike pedagogiske og spesialpedagogiske tema.

Kurset vil sette søkelys på PP- tjenestens muligens nye rolle og organisering. PPT vil her betraktes som en del av det eksterne støttesystemet og det vil muligens innebære noen andre måter å arbeide på. Dette kan knyttes til både Meld.St.6 (2019-20) og til innstillingen fra ekspertgruppa som Nordahl ledet. Det vil det være naturlig å ta inn temaet «gutter som sakker akterut i skolen og andre utfordringer» i kurset. Det vil si hva trenger både elever og lærere støtte og hjelp til om vi skal redusere forskjeller og løse ulike utfordringer i skolen.

Kurs 3: Skolefravær

Kursholder Jo Magne Ingul er psykologspesialist ved BUP Helse Nord Trøndelag HF og førsteamanuensis ved RKBU, NTNU. Ingul har jobbet med skolevegring både klinisk, som prosjektleder og som stipendiat og førsteamanuensis. Forskningen har sett på sammenhengen mellom psykososiale belastninger og skolefravær, samt effekten av ulike tiltak knyttet til problemet. Han disputerte i 2014 med avhandlingen “Anxiety and Social Phobia in Norwegian Adolescents: Studies of risk factors, school absenteeism and treatment effects”. Mottok I 2015 Norsk Psykologforening sin pris for årets doktorgrad.

I kurset skal vi ta for oss kunnskap om skolefravær og ulike forklaringer på at barn og unge blir skolevegrende, samt se på hvordan vi kan forebygge og hjelpe. Første dag vil ha fokus på skolefravær, kunnskap om risikofaktorer, hva må til for å hjelpe, og går det an å forebygge skolefravær? Dag to vil ta for seg elever som er blitt borte fra skolen. Hvordan bør arbeidet organiseres? Hva bør vi skaffe oss oversikt over før vi intervenerer og hvordan skal vi intervenere? Kurset er lagt opp som en blanding mellom forelesninger, diskusjoner i gruppe og øvelser.

Påmelding

På grunn av at vi har måtte ta ned den gamle WordPress løsningen er påmeldingen i år kun på e-post.
Send e-post til Eric Nonseid, enonseid@online.no.